Home 宣传中心 环境管理

宣传中心

提供四川汇维仕的新消息。

环境管理

关于2020年一季度废水总排放口COD、PH值自动分析仪比对自行监测结果的公示

2020-04-30

        我公司委托四川省中环博环境检测有限责任公司,于3月28日对我公司废水总排放COD、PH值自动分析仪进行比对监测,监测结果均符合《HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》、《HJ/T 356-2007水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》中相关要求。
        监测报告编号: 中环博检字第2020HY03002号
监测结果如下:
                                                                                                              实际水样测试
                                                                                                                                                                                               PH:无量纲   单位:mg/L

监测项目 样品编号 自动仪器测定值 实验室测定值 绝对误差 相对误差 标准限值 结果评定
化学需氧量 1# 50 51 3.79 -1.96% ≤±30% 合格
2# 49 50 6.64 -2.00%
3# 47 48 3.08 -2.08%
4# 46 48 5.02 -4.17%
5# 53 53 5.01 0.00%
6# 45 46 2.84 -2.17%
PH 1# 8 7.98 0.02 / ≤±0.5PH 合格
2# 8.01 7.99 0.02
3# 7.94 8.01 -0.07
4# 8 7.98 0.02
5# 7.99 7.95 0.04
6# 7.99 7.95 0.01                                                                                                                           质控样测
                                                                                                                                                                                                PH:无量纲   单位:mg/L
监测项目 技术要求 测试结果 标准样品浓度范围 相对误差(%) 结果评定
化学需氧量 ≤±10% 48 50 -4.00 合格
50 0.00
48 -4.00
512 550 -6.91
511 -7.09
515 -6.36
PH ≤±10% 7.06 6.86 2.9 合格
7.05 2.8
6.86 0.4
9.16 9.18 -0.2
9.12 -0.7
9.13 -0.5

Previous

关于2020年04月锅炉尾气氮氧化物自行监测结果的公示

Next

关于2020年03月锅炉尾气氮氧化物自行监测结果的公示

top